Kontrakt terminowy na indeks – jak obliczyć wynik inwestycji?

Inwestycja w kontrakt terminowy na indeks – przykładowe zadanie

Inwestor zajmuje pozycję krótką w kontrakcie terminowym na indeks przy kursie 11200 punktów. Mnożnik kontraktu wynosi 10.
Depozyt początkowy wynosi 6% wartości kontraktu.
Po 6 dniach kontrakt zostaje zamknięty przy kursie 10900.
Określ czy inwestor osiągnął zysk czy poniósł stratę w tej transakcji.
Oblicz:
• wartość początkową depozytu
• wartość końcową depozytu
• oblicz wynik inwestycji.

Rozliczenie kontraktu indeksowego – ogólny sposób rozwiązania

Kontrakt na indeks to instrument typu futures, który ma wystandaryzowany charakter, czyli określony czas trwania, wielkość i sposób rozliczenia..

Inwestor może kontrakt:

 • kupić – wtedy zarabia na wzroście wartości indeksu
 • sprzedać – wtedy zarabia na spadku wartości indeksu

W momencie otwarcia pozycji inwestor musi złożyć depozyt zabezpieczający, zwykle będący określonym określonym procentem nominalnej wartości otwartych pozycji.

Aby zamknąć inwestycję trzeba dokonać transakcji o przeciwnym znaku:

 • zajmujący pozycję długą (posiadacz kontraktu) musi go sprzedać
 • zajmujący pozycję krótką (sprzedawca kontraktu) musi go sprzedać

Wynik inwestycji będzie się kształtował następująco. Dla pozycji długiej (dodatnia liczba kontraktów):

 • jeżeli Wk > Wp – posiadacz kontraktu osiągnie zysk
 • jeżeli Wk < W– posiadacz kontraktu poniesie stratę

Dla pozycji krótkiej (ujemna liczba kontraktów):

 • jeżeli Wk < W– sprzedawca kontraktu osiągnie zysk
 • jeżeli Wk > W– sprzedawca kontraktu poniesie stratę

Każdy punkt zmiany ceny indeksu przekłada się na określoną kwotę zysku lub straty – mówi o tym tzw „mnożnik”. Przykładowo – mnożnik równy 20 oznacza, że zmiana wartości kontraktu o 3 pkt będzie się przekładała na 60 zł zysku lub straty dla inwestora.

Rozliczenie kontraktu terminowego na indeks – wzory

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

W treści zadania mamy podane następujące dane:

 • ilość kontraktów (n) – -1 (pozycja krótka, czyli ujemna ilość posiadanych kontraktów)
 • mnożnik (M) – 10
 • stawka depozytu (x) – 6%
 • cena otwarcia pozycji (Wp) – 11200
 • cena zamknięcia pozycji (Wk) – 10900

Etap 1 – obliczenie wartości depozytu początkowego

Dp = Wp * M * x = 11200 * 10 * 6% = 112000 * 6% = 6 720 zł

Etap 2 – określenie wyniku inwestycji

Odpowiedź bez wykonywania obliczeń.

Inwestor posiada krótką pozycję i wartość indeksu spadła. Inwestor sprzedał kontrakt po 11200 a kupił 10900, więc osiągnie zysk.

Etap 3 – obliczenie wyniku inwestycji

W = n *(Wk – Wp) * M = -1 * (10900 – 11200) * 10 = -1 * -300 * 10 = +3000

Etap 4 – obliczenie wartości depozytu końcowego

Dk = Dp +  W = 6720 + 3000 = 9720 zł

Rozwiązanie zadania – inwestycja w kontrakt indeksowy

Dla opisanej sytuacji Inwestor musi złożyć depozyt początkowy na kwotę 6 720 zł. Wynik inwestycji to zysk w kwocie 3 000 zł, więc depozyt końcowy wyniesie 9 720 zł

Jak jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy na indeks – komentarz do rozwiązania

Weryfikując rozwiązanie zadanie polegającego na obliczeniu wyniku, jaki osiągnie inwestycja na rynku kontraktów terminowy, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie :

 • kluczowe jest określenie czy ilość posiadanych kontraktów jest dodatnia (pozycja długa, kupno kontraktu) czy ujemna (pozycja krótka, sprzedaż kontraktu)
 • niezależnie od pozycji zawsze porównujemy wartość końcową kontraktu (w momencie zamknięcia pozycji) do wartości początkowej (w momencie otwarcia pozycji)

Rozliczenie inwestycji w kontrakt na indeks – powiązane tematy:

Instrumenty pochodne:

Rynek finansowy – podstawy (wzory, przykłady, obliczenia) >>> Przejdź do pełnej listy zadań