Jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy – pozycja długa?

Inwestycja w kontrakt terminowy (długa pozycja) – przykładowe zadanie

Inwestor kupił (zajął pozycję długą) kontrakt terminowy na 50 akcji spółki X z ceną wykonania 100 z terminem rozliczenia za 3 miesiące.

Jaki będzie wynik inwestycji, jeżeli w momencie wygaśnięcia kontraktu za 3 miesiące cena instrumentu bazowego będzie wynosiła odpowiednio: 80, 100, 120?

Rozliczenie pozycji długiej dla kontraktu terminowego – ogólny sposób rozwiązania

Kontrakt terminowy to transakcja w ramach której 2 strony zobowiązują się dokonać w przyszłości transakcji kupna-sprzedaży po z góry określonej cenie. Transakcja zostanie zrealizowana w przyszłości, a cena po której zostanie zrealizowana jest określana w momencie zawarcia kontraktu terminowego.

Zajęcie długiej pozycji w kontrakcie terminowym oznacza zobowiązanie się do zakupu aktywa (np. akcji, surowców, walut) po z góry określonej cenie.

W momencie wygaśnięcia kontraktu, w zależności od kształtowania się ceny instrumentu bazowego i ustalonej wcześniej ceny terminowej, posiadacz kontraktu (zajmujący pozycję długą):

 • osiągnie zysk – jeżeli kupi akcje (aktywa bazowe) po cenie niższej niż aktualnie na rynku
 • poniesie stratę – jeśli będzie musiał kupić akcje (aktywa bazowe) po cenie wyższej niż jego cena rynkowa

W odróżnieniu od opcji – kontrakt terminowy zawsze dochodzi do skutku, więc dla obu stron transakcji potencjalne zyski i straty są nieograniczone.

Rozliczenie kontraktu terminowego forward – wzory

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

W treści zadania mamy podane następujące dane:

 • wielkość kontraktu (n) – 50 akcji
 • cena terminowa (K) – 100 zł za akcję
 • cena rozliczenia kontraktu (ST) – 80, 100 lub 120 za akcję w momencie wygaśnięcia kontraktu (3 warianty do obliczenia)

Do rozwiązania zadania musimy skorzystać z pierwszego wzoru (pozycja długa).

Wariant 1 – cena rozliczenia 80

fp = (S– K) * n  = (80 – 100) * 50 = -20 * 50 = -1000 zł

Wariant 2 – cena rozliczenia 100

fp = (S– K) * n  = (100 – 100) * 50 = 0 * 50 = 0

Wariant 3 – cena rozliczenia 120

fp = (S– K) * n  = (120 – 100) * 50 = 20 * 50 = +1000 zł

Rozwiązanie zadania – inwestycja w kontrakt terminowy (długa pozycja)

Dla podanych cen instrumentu bazowego w momencie rozliczenia kontraktu terminowego wynik inwestora będzie następujący:

 • 80 – strata 1000
 • 100 – wynik zerowy
 • 120 – zysk 1000

Jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy – komentarz do rozwiązania

Weryfikując rozwiązanie zadanie polegającego na obliczeniu wyniku, jaki osiągnie inwestycja w pozycję długą w kontrakcie terminowym, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • kluczowe jest określenie czy zajmujemy pozycję długą czy krótką w kontrakcie
 • pozycja długa jest podobna do posiadania aktywa bazowego (mamy dodatnią ilość aktywów – zarabiamy kiedy cen rośnie)
 • pozycja krótka jest podobna do posiadania ujemnej ilości aktywów bazowych (zarabiamy kiedy cen spada)
 • kontrakt terminowy forward będzie zrealizowany zawsze (w odróżnieniu od opcji)
 • wejście w kontrakt terminowy forward jest bezpłatne (w odróżnieniu od opcji), więc wynik inwestora zależy tylko od cen w momencie rozliczenia kontraktu

Rozliczenie inwestycji w kontrakt terminowy forward – powiązane tematy:

Instrumenty pochodne:

Rynek finansowy – podstawy (wzory, przykłady, obliczenia) >>> Przejdź do pełnej listy zadań