Model Gordona – jak obliczyć stopę wzrostu g?

Cena akcji w modelu stałego wzrostu dywidendy (model Gordona) – przykładowe zadanie

Spółka w ostatnim roku osiągnęła zysk w wysokości 20 zł na akcję. Wiedząc, że rentowność kapitałów własnych spółki wynosi 16% i stopa wypłaty dywidendy wynosi 60% oblicz cenę akcji.

Wymagana przez inwestora stopa zwrotu z kapitału wynosi 12%.

Jaką wartość dla obliczonej ceny akcji mają wskaźniki P/E, DPS, EPS dla akcji.

Model Gordona oraz obliczenie stopy wzrostu g – ogólny sposób rozwiązania zadania

To zadanie składa się z trzech części:

  • obliczenie akcji na podstawie modelu Gordona – sposób rozwiązania został omówiony w tym zadaniu
  • obliczenie wymaganej stopy wzrostu dywidendy g
  • obliczenie wskaźników cena/zysk, EPS, DPS dla akcji – sposób rozwiązania został omówiony w tym zadaniu

Obliczenie stopy wzrostu g w modelu Gordona

Ten element jest nowy. Aby obliczyć wymaganą stopę wzrostu dywidendy musimy skorzystać z nowego wzoru. Zakłada on, że g jest równe iloczynowi stopy zwrotu z kapitału (ROE) i wskaźnika zatrzymania zysków.

g = ROE x wskaźnik zatrzymania

Warto zwrócić uwagę, że wskaźnik zatrzymania i wskaźnik wypłaty dywidendy sumują się do 100%:

wskaźnik wypłaty dywidendy + wskaźnik zatrzymania =100%

W razie potrzeby można skorzystać z 2 wzorów:

wskaźnik wypłaty dywidendy = 100% – wskaźnik zatrzymania

wskaźnik zatrzymania = 100% – wskaźnik wypłaty dywidendy

Wycena akcji przy użyciu modelu Gordona – wzory

W celu rozwiązania zadania będą potrzebne wzory związane z modelem Gordona

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

W treści zadania mamy podane następujące dane:

  • ostatnio wypłacona dywidenda (D0) – 5 zł
Rozwiązanie zadania – cena akcji wypłacającej stałą dywidendę:

Cena akcji obliczona przy użyciu modelu Gordona to 74,57 zł.

Jak wycenić akcję w modelu stałego wzrostu dywidendy – komentarz do rozwiązania

Wycena akcji wypłacającej dywidendę o stałym tempie wzrostu bazuje na praktycznym zastosowaniu „wartości pieniądza w czasie” i polega na użyciu modelu „renty wiecznej o stałej stopie wzrostu” do wyceny akcji na podstawie wypłacanych dywidend (model zdyskontowanych dywidend).

Wycena akcji na podstawie dywidend nie jest specjalnie popularna w praktyce. Model Gordona ma jednak bardzo duże znaczenie w metodzie wyceny na podstawie wolnych przepływów pieniężnych (DCF oparty o Free Cash Flow to Firm). Model Gordona służy do wyceny wartości rezydualnej, czyli wartości spółki po zakończeniu okresu szczegółowej prognozy (dywidend lub przepływów pieniężnych). Takie użycie modelu Gordona można znaleźć w kolejnym przykładzie.

Weryfikując rozwiązanie zadanie polegającego na obliczeniu ceny akcji za pomocą modelu Gordona warto zwrócić uwagę na następujące kwestie :

  • kluczowe jest ustalenie, czy w treści zadania mamy podaną ostatnio wypłaconą dywidendę (D0), czy może dywidendę, która będzie wypłacona za rok (D1). W tym drugim przypadku przy rozwiązywaniu zadania od razu korzystamy ze wzoru odnoszącego się (pomijamy etap 1 wskazany w rozwiązaniu przykładu)
  • model Gordona działa tylko w przypadku kiedy stopa wzrostu (g) jest niższa niż wymagana stopa zwrotu (r)
  • im wyższa stopa wzrostu dywidendy (g), tym wyższa cena akcji, przy założeniu pozostawieniu pozostałych parametrów (dywidenda i stopa zwrotu) na takim samym poziomie
  • jeśli wymagana stopa zwrotu (r) się zwiększy, cena akcji spadnie
  • jeśli wymagana stopa zwrotu (r) się zmniejszy, cena akcji wzrośnie

Wycena akcji (stała dywidenda) – powiązane tematy

Akcje: