Model CAPM – jako obliczyć wymagana stopę zwrotu z akcji?

Jak obliczyć wymaganą stopę zwrotu w modelu CAPM – przykładowe zadanie

Beta akcji A wynosi 1,2 a stopa zwrotu z portfela rynkowego to 10%. Stopa wolna od ryzyka to 3%.

Oblicz za pomocą modelu CAPM wymaganą stopę zwrotu z akcji A.

Wymagana stopa zwrotu w modelu CAPM – ogólny sposób rozwiązania

Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) zakłada, że wymagana stopa zwrotu z akcji (lub innych aktywów) zależy od ogólnej średniej stopy zwrotu z aktywów rynkowych, stopy wolnej od ryzyka oraz wrażliwości na ryzyko rynkowe mierzone współczynnikiem beta. Według tego modelu wszystkie aktywa znajdują się na linii CAPM:

Wykres: model CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Współczynnik beta często pojawia się w wielu zagadnieniach związanych z inwestycjami. Warto sobie zapamiętać, że:

 • Portfel rynkowy ma beta równą 1
 • Akcje defensywne (o niskim ryzyku) mają betę niższą od 1
 • Akcje ryzykowne mają betę wyższą od 1

Choć założenia modelu CAPM są dosyć skomplikowane, to sam wzór jest nieskomplikowany a jego użycie jest bardzo proste. Zwykle wystarczy podstawić dane z zadania. Obliczeń jest bardzo niewiele.

Model CAPM – jak policzyć wymaganą stopę zwrotu na podstawie bety – wzory

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

W treści zadania mamy podane następujące dane:

 • Beta akcji A – 1,2
 • stopa zwrotu z portfela rynkowego – 10%
 • stopa stopa zwrotu wolna od ryzyka– 3%

Powyższe dane podstawiamy do wzoru:

RA = 3% + 1,2 * (10% – 3%) = 3% + 1,2 * 7% = 3% + 8,4% = 11,4%

Rozwiązanie zadania – stopa zwrotu w  modelu CAPM

Stopa zwrotu wymagana z akcji A to 11,4%.

Dodatkowo możemy obliczyć rynkową premię za ryzyko (MRP – Market Risk Premium):

MRP = 10% – 3% = 7%

Jak obliczyć wymaganą stopę zwrotu w modelu CAPM – komentarz do rozwiązania

 • Jeśli beta jest większa od 1, wymagana stopa zwrotu będzie wyższa od stopy zwrotu z portfela rynkowego
 • Jeśli beta jest mniejsza od 1, wymagana stopa zwrotu będzie niższa od stopy zwrotu z portfela rynkowego
 • Zwróć uwagę czy w treści zadania masz podaną stopę zwrotu z portfela rynkowego czy rynkową premię za ryzyko
 • W praktyce jako stopy wolnej od ryzyka można użyć rentowności długoterminowych obligacji skarbowych
 • W praktyce, jak rynkową premię za ryzyko przyjmuje się zwykle wartości w okolicach 5-6%

Stopa zwrotu w modelu CAPM – powiązane tematy

Akcje: