Jak policzyć wskaźniki dla akcji – C/Z, C/WK, EPS, DPS, BVPS, kapitalizacja, wartość księgowa spółki?

Obliczenie wskaźników dla akcji – przykładowe zadanie

Na podstawie danych dotyczących notowanej na giełdzie spółki oblicz następujące wskaźniki charakteryzujące akcje spółki AMICA:
• Cena/Zysk
• Kapitalizacja spółki
• Dywidenda na akcję (DPS)
• Stopa dywidendy
• BVPS (wartość księgowa na 1 akcję)
• Wartość księgowa całej spółki

Wskaźniki akcyjne – ogólny sposób rozwiązania

Zadanie polega na obliczeniu wskazanych wskaźników w oparciu o inne dostępne dane. Poniżej zostały wskazane najważniejsze wskaźniki charakteryzujące akcje.

Poniżej zostało wskazane w jaki sposób można je policzyć na podstawie innych dostępnych danych. W zadaniu część wskaźników będzie zasłonięta, lub będzie wynikać z treści zadania.

1: Cena akcji

Ceny akcji raczej obliczać nie będziemy – to jest podstawowa dana wyjściowa do innych obliczeń.

Gdyby jednak trzeba było ją obliczyć to trzeba odpowiednio przekształcić któryś z poniższych wzorów w których jest używana cena akcji

2: Kapitalizacja spółki

Kapitalizacja spółki – określana również jak wartość rynkowa spółki.

Kapitalizacja (2) = cena akcji (1) * ilość akcji (5) = 116,60 * 7 775 273 = 906 596 831,80 zł = 907 mln zł (w zaokrągleniu)

1, 2 i 5 oznaczają odpowiednie wartości na rysunku nr 2. Taki sam styl oznaczeń jest stosowany we wszystkich poniższych punktach.

3: Wskaźnik C/Z

Wskaźnik C/Z – czyli wskaźnik cena/zysk. Można się spotkać również z określeniem wskaźnik P/E lub, P/E Ratio – z angielskiego Price/Earnings.

Wskaźnik C/Z (3) = cena akcji (1) /zysk na jedną akcję (4) = 116,60 / 13,881 = 8,40

Innym sposobem obliczenia wskaźnika C/Z jest podzielenie kapitalizacji przez zysk całej spółki za ostatnie 12 miesięcy.

Wskaźnik C/Z (3) =Kapitalizacja (2) /zysk spółki (11) = 907 mln zł / 108 mln zł = 8,398 = 8,40

4: Zysk przypadający na jedną akcję (EPS)

Zysk przypadający na jedną akcję jest często określany jako EPS, z angielskiego Earnings per Share.

Zysk przypadający na jedną akcję możemy obliczyć mając podany całkowity zysk spółki za ostatnie 12 miesięcy:

Zysk przypadający na jedną akcję (4) = całkowity zysk spółki (11) / ilość akcji (5) = 107,9 mln zł / 7 775 273 =  107 900 000 / 7 775 273= 13,877

Ewentualnie możemy go policzyć mając podaną cenę akcji oraz wskaźnik cena/zysk:

Zysk przypadający na jedną akcję (4) = cena akcji (1) /wskaźnik C/Z (3) = 116,60 / 8,40 = 3,88

5: Ilość wyemitowanych akcji

Obliczenie tej wartości raczej nie będzie celem zadania, ale jeśli zajdzie taka potrzeba można obliczyć ilość akcji mając przekształcając wzory na wskaźnik cena zys, zysk na jedną akcję albo wartość księgową na jedną akcję.

6: Wartość księgowa spółki

Wartość księgową spółki (po angielsku  BVBook Value) możemy policzyć na dwa sposoby – albo bazując na wskaźniku C/WK albo na wartości księgowej przypadającej na 1 akcję.

Wartość księgowa spółki (6) = kapitalizacja (2) / wskaźnik C/WK (7) = 907 mln / 1.13 = 802,6 mln zł

Wartość księgowa spółki (6) = Wartość księgowa przypadająca na 1 akcję (10) *  ilość akcji (5) = 7 775 273 * 103,18 = 802 252668,14 = 802,2 mln zł

7: Wskaźnik C/WK

Wskaźnik C/WK jest tez określany skrótem P/BV  (ang. Price / Book Value) można policzyć na 2 sposoby.

Wskaźnik C/WK (7) = kapitalizacja (2) /Wartość księgowa spółki (6) = 907 mln / 805 mln =  1.127 = 1.13

Wskaźnik C/WK (7) = Cena akcji (1) / Wartość księgowa przypadająca na 1 akcję (10) = 116,60/103,18  =  1.13

8: Stopa dywidendy (DY)

Stopa dywidendy – po angielsku Dividend Yield (skrót DY). Jej wartość podajemy w procentach.

Stopa dywidendy (8) = Dywidenda przypadająca na jedną akcję (9) / cena akcji (1) = 3 / 116,60 = 0,0257 = 2,57%

9: Dywidenda przypadająca na jedną akcję (DPS)

Dywidenda przypadająca na jedną akcję – często stosuje się skrót DPS, z angielskiego Dividend Per Share.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję możemy odczytać bezpośrednio z danych (9 na rysnunku nr 2). Trzeba jedynie zwrócić uwagę, żeby była to dywidenda wypłacona w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli za ostatni rok nie została wypłacona  dywidenda – DPS wynosi 0.

Wartość dywidendy na akcję można ewentualnie obliczyć na podstawie stopy dywidendy i ceny akcji

Dywidenda przypadająca na jedną akcję (9) = cena akcji (1) * Stopa dywidendy (8) = 116,60 * 2,60% = 3,03

Poniżej 2 dodatkowe wartości, które często pojawiają się jako element obliczeń.

10: Wartość księgowa przypadająca na 1 akcję (BVPS)

Wartość księgowa przypadająca na 1 akcję – stosujemy również skrót BVPS (ang. Book Value Per Share).

Można ja obliczyć na 2 sposoby – na podstawie wartości księgowej spółki lub wskaźnika C/WK.

Wartość księgowa przypadająca na 1 akcję (10) = wartość księgowa spółki (6) / ilość wyemitowanych akcji (5) = 805 mln / 7 775 273 = 805 000 000 / 7 775 273 = 103,53

Wartość księgowa przypadająca na 1 akcję (10) = cena akcji (1) / Wskaźnik C/WK (7) = 116,60 / 1,13 = 103,18

11: Zysk spółki

Można go obliczyć na 2 sposoby – na podstawie zysku przypadający na jedną akcję (EPS)  lub wskaźnika C/Z.

Zysk spółki (11) = Zysk przypadający na jedną akcję (4) * Ilość wyemitowanych akcji (5) = 13,881 *  7 775 273 = 107 928 564,151 = 107,9 mln zł

Zysk spółki (11) = kapitalizacja spółki (2) / Wskaźnik C/Z (3) = 907 mln zł / 8,40 = 107,976  mln zł = 108 mln zł

Obliczenie wskaźników akcyjnych – komentarz do rozwiązania

Jak widać z obliczeń – w przypadku stosowania różnych metod otrzymujemy wyniki nieznacznie się różniące od podanych w danych źródłowych. Wynika to z zaokrągleń. Poniżej zalecenia dotyczące tego w jaki sposób stosować zaokrągleni:

  • kwoty dotyczące całej spółki (kapitalizacja, wartość księgowa) należy zaokrąglić do milionów złotych.
  • wskaźniki C/Z i C/WK wystarczy podawać z dokładnością do 0,01
  • wskaźniki odnoszące się do pojedynczej akcji (cena, EPS, DPS, BVPS) należy podawać z dokładnością do 0,01 zł
  • stopę dywidendy podajmy z dokładnością d 0,01%

Obliczenie wskaźników akcyjnych – powiązane tematy

Akcje:

Rynek finansowy – podstawy (wzory, przykłady, obliczenia) >>> Przejdź do pełnej listy zadań